Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

  • Welkom
  • 5
  • Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Geldigheid

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Cucina B.V. (hierna: Cucina) zijn uitsluitend deze algemene leveringsen verkoopvoorwaarden van toepassing. Eventuele andere algemene voorwaarden of een verwijzing daarnaar worden door Cucina niet aanvaard. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk door zijn enkele opdracht.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Cucina zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Voor de inhoud van de overeenkomst is een schriftelijke orderbevestiging aan Cucina in samenhang met deze algemene voorwaarden bepalend.

Artikel 3. Prijs, levering

Indien na de datum van de totstandkoming der overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan is Cucina gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

De overeengekomen prijs is vanaf E 250,00 gebaseerd op levering franco huis binnen Nederland: de goederenworden met uitzondering van verticaal transport, op het overeengekomen adres van aflevering door Cucina afgeleverd.
Bij annulering van de order zal 35% van het netto orderbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.
Indien niet anders is overeengekomen, is de montage der aansluiting en alle bijkomende kosten voor aanleg van leidingen, hak– en breekwerk of alle verdere tot de bouw behorende werkzaamheden niet in de prijs inbegrepen, echter wel de inbedrijfstelling van de geleverde goederen.

De opdrachtgever zorgt voor eigen rekening dat de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor transport, dat de goederen in zijn geheel naar binnen kunnen worden gebracht en dat de gewenste plaats geschikt is voor aansluiting.

Artikel 4. Risico en eigendomsvoorbehoud

Onmiddellijk na aflevering zijn de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever en draagt deze het risico voor alle schades, die aan of door deze goederen mochten ontstaan.

Onverminderd dit risico, gaat het eigendom der goederen uitdrukkelijk pas op de opdrachtgever over, wanneer al hetgeen, dat aan Cucina verschuldigd is ter zake de levering, met inbegrip van rente en kosten, is voldaan.

Zonder medewerking van Cucina is opdrachtgever niet gerechtigd, goederen die nog niet volledig zijn betaald, aan derden in eigendom over te dragen of op deze goederen door enige overeenkomst of handeling aan derden enig zekerheidsrecht, in de ruimste zin des woords, te verschaffen.

Onverminderd de overige aan Cucina toekomende rechten, is deze door opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd om, indien deze zijn betalingsverplichtingen jegens Cucina niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de geleverde goederen op eerste vordering tot zich te nemen.

Artikel 5. Betaling

Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden aan Cucina binnen 14 dagen na factuurdatum.

Indien de opdrachtgever niet binnen deze overeengekomen termijn betaalt, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn door het enkele verloop van deze termijn en heeft Cucina zonder enige ingebrekestelling van de opdrachtgever het recht hem van de vervaldag af een rente in rekening te brengen die gelijk is aan de op dat moment geldende wettelijke handelsrente en zal de opdrachtgever tevens alle op de inning van de vordering van Cucina vallende buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van 15% van het in te vorderen bedrag alsmede de gerechtelijke kosten verschuldigd zijn.

Artikel 6. Reclames, garantie en aansprakelijkheid

  1. Reclames moeten binnen 8 dagen na aflevering der goederen schriftelijk aan Cucina worden gemeld, zulks op verbeurte van ieder recht op reclame. Reclames, van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
  2. Na factuurdatum wordt met uitsluiting van iedere andere aansprakelijkheid door Cucina een garantie gegeven van 6 maanden op arbeidsloon, voorrijkosten, materiaal– en/of constructiegebreken mits deze onmiddellijk na constatering door opdrachtgever schriftelijk ter kennis van Cucina zijn gebracht.
  3. Deze garantie verbindt Cucina uitsluitend tot kosteloze vervanging van onderdelen, waarin de kosten van (de)montage niet zijn inbegrepen.
  4. Ten aanzien van gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage dan wel enig onjuist of onoordeelkundig gebruik door opdrachtgever, wordt geen garantie gegeven.
  5. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens Cucina, is deze met betrekking tot deze overeenkomst tot geen enkele garantie gehouden. Cucina aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die door enig gebrek mocht ontstaan.
  6. Cucina is nimmer verplicht een aanspraak onder garanties of een reclame in behandeling te nemen indien de opdrachtgever niet aan de betalingsverplichtingen jegens Cucina heeft voldaan.
  7. Ter zake van de door Cucina uitgevoerde reparatiewerkzaamheden wordt slechts garantie gegeven op de deugdelijkheid van het ter uitvoering der opgedragen werkzaamheden gebruikte materiaal.

Artikel 7. Geschillen

Alle geschillen die tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden mede van toepassing zijn, zullen slechts berecht worden door een bevoegde rechter ter keuze van Cucina. Partijen verklaren uitdrukkelijk op de overeenkomsten Nederlands recht van toepassing.